Nye krav til fiskeflåten


Forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde

 

 

 

 

 

 


READ MORE
(UPDATED 1/22/2015 8:12:19 AM)

J-148-2012 Forskrift om endring i forskrift om posisjonsrap. og elektronisk rap.

 

Melding fra fiskeridirektøren

J-148-2012

Forskrift om endring i forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy

Erstatter: J-34-2012

Gyldig fra: 10. 08. 2012

Bergen, 10. 08. 2012

Fiskeridirektoratet har 10. august 2012 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressurser (havressurslova) §§ 34, 35, 36, 37, 39 og 43, jf forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 22 fastsatt følgende:

I

I Fiskeri- og kystdepartementets av forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy gjøres følgende endring:

§ 4 første ledd (endret) skal lyde:
Norske fiske- og fangstfartøy skal sende meldinger angitt i denne forskrift elektronisk til Fiskeridirektoratet. Det skal kun benyttes rapporteringssystem som til enhver tid oppfyller Fiskeridirektoratets gjeldende krav til generering, autentisering og sikring av elektroniske meldinger og som er bekreftet tillatt av Fiskeridirektoratet. Til enhver tid skal det benyttes kommunikasjonsutstyr som har dekning i de områdene fisket utøves i.

§ 7 første og andre ledd (endret) skal lyde:
Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder for norske fiske- og fangstfartøy:

  a) på eller over 15 meter største lengde uavhengig av hvor de befinner seg,
  b) under 15 meter største lengde som oppholder seg i farvann utenfor noen stats jurisdiksjon, og
  c) på eller over 12 meter største lengde som oppholder seg utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.

§ 8 første ledd (endret) skal lyde:
Fartøy som nevnt i § 7 første ledd bokstav a) og b) skal en gang per time automatisk sende melding om fartøyets posisjon til Fiskeridirektoratet. Fartøy som nevnt i § 7 første ledd bokstav c) skal en gang hver halvtime automatisk sende melding om fartøyets posisjon til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet kan innhente melding om posisjonen for det enkelte fartøy med høyere frekvens enn angitt i denne bestemmelsen.

§ 10 første ledd (endret) skal lyde:
Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder for norske fiske- og fangstfartøy:

a)på eller over 15 meter største lengde som driver fiske og fangst,b)under 15 meter største lengde som driver fiske og fangst i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon, ogc)på eller over 12 meter største lengde som driver fiske og fangst utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.

http://www.fiskeridir.no/fiske-og-fangst/j-meldinger/gjeldende-j-meldinger/j-148-2012

 


READ MORE
(UPDATED 12/15/2013 8:51:07 AM)
Nye krav til AIS på fartøy fra 15 m og derover

READ MORE
(UPDATED 11/7/2012 9:57:21 AM)