Nye krav til AIS på fartøy fra 15 m og derover
(UPDATED 11/7/2012 9:57:21 AM)

Tom Svendsen

Forskrift om endring i forskrift om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 26. mars 2012 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 6, § 9 og § 11, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590.

I

       I forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover gjøres følgende endring:

§ 10-4a første og annet ledd skal lyde:

(1) Fartøy med en største lengde på 15 meter og derover bygget 1. september 2012 eller senere, og som anløper havn i Norge eller annen EØS-stat skal være utstyrt med automatisk identifikasjonssystem (AIS). Alle eksisterende fartøy med en bruttotonnasje på 300 og derover og lengde (L) på 45 og derover skal være utstyrt med automatisk identifikasjonssystem (AIS).

(2) Fartøy med største lengde på 15 meter og derover bygget før 1. september 2012 og som anløper havn i Norge eller annen EØS-stat skal være utstyrt med automatisk identifikasjonssystem (AIS) i henhold til følgende frister:

a) Fartøy med største lengde på 24 meter og derover men mindre enn 45 meter lengde (L); ikke senere enn 1. januar 2013,
b) Fartøy med største lengde på 18 meter og derover men mindre enn 24 meter største lengde; ikke senere enn 31. mai 2013,
c) Fartøy med største lengde på 15 meter og derover men mindre enn 18 meter største lengde; ikke senere enn 31. mai 2014.

II

       Forskriften trer i kraft straks.


Dokumentet er hentet fra Norsk Lovtidend og er ikke ajourført med eventuelle endringer.